แวดวงสังคม เชียงรายนิวส์

-          นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน นำคณะส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ไผ่จากจังหวัดเชียงราย ร่วมเดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดเชียงรายไปยังถนนเส้น R3A มุ่งสู่ สปป.ลาว เข้าไปยังด่านเชียงของ บ่อเต็น บ่อหาน เมืองหล้า เชียงรุ่ง ซึ่งสองข้างทางเป็นป่าและภูเขาสูงเพื่อมุ่งไปยังเมืองที่เจริญอีกเมืองหนึ่งคือเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนานของจีน ปัจจุบันเป็นเมืองเชียงรุ่ง จนได้รับฉายาว่า ฮ่องกงแห่งลุ่มน้ำโขง โดยคณะศึกษาดูงานได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่การเพาะปลูกไม้ไผ่

-          นายสุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียราย กล่าวว่าเด็กปฐมวัย (๐ -๕ ปี) เป็นรากฐานของสังคม เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองมีการพัฒนาได้ดีที่สุด การประเมินเด็กกลุ่มวัยนี้ว่าเก่งและฉลาดหรือไม่ สามารถดูได้จากผลการคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็ก ซึ่งจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 พบว่าเด็กปฐมวัย ถึงร้อยละ 31.08 มีปัญหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าและล่าช้าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็ปเลต หรือทีวีในการเลี้ยงดู ทำให้เด็กไม่หยุดนิ่ง พูดช้า ไม่สนใจคนอื่น งอแงฯ จนพ่อแม่ผู้ปกครองตัดสินว่าลูกเป็นเด็กก้าวร้าว ดื้อ ซน และเอาแต่ใจ ซึ่งหากเด็กไม่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม ย่อมส่งผลให้ “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น” เมื่อถึงวัยเรียน

-          นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมการสัมมนาวิชาการประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงราย เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจดี เมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่งการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นเมืองที่ประชาชนมีความสุข มีสุขภาพดี มีการบริโภคอาหารปลอดภัย และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ณ ห้องดอยตอง โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์
รีสอร์ท จ.เชียงราย

-          นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดส่งคณะทำงานโครงการ “พัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” เมืองวิจัยคู่ขนาน “Smart Living” โดยการนำของนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ไปศึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสียด้วยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ Micro Nano Bubble, ห้องสั่งการและควบคุมเมืองCommand and Control Room ศูนย์บริการสอบถามข้อมูล ร้องทุกข์และแจ้งเหตุฉุกเฉิน Pattaya Contact Center ณ ที่ว่าการเมืองพัทยา และในช่วงบ่ายคณะทำงานฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เมืองวิจัยต้นแบบ ในการประชุมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการวางแผนพัฒนาด้าน Smart City ของเทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองแสนสุข และเทศเมืองเขาสามยอด ตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมสถาบันพระปกเกล้าในการเป็นเมืองวิจัยคู่ขนานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน “Smart Living” ณ เทศบาลเมืองแสนสุข

อ.บางแสน จ.ชลบุรี

-          เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา กระเป๋าเป้นักเรียน และสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน คณะครู อาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธี

-          นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกันเปิดการสัมมนา Thai – Japan Alliance For Tea Industry เพื่อให้ผู้ประกอบการชาไทยจะได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจชา สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนธุรกิจชาไทย รวมไปถึงโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการชาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนเทคโนโลยีด้านการผลิตชาแบบครบวงจร โดยมีผู้ร่วมสัมมนาจากตัวแทนผู้ประกอบการชาจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก