แวดวงสังคม เชียงรายนิวส์

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากประเทศเมียนมา และยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 400 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมของมนุษย์ ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนองค์กรสตรี องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และสื่อมวลชน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาขับเคลื่อนบูรณาการเชิงพื้นที่ "ประชารัฐร่วมใจ ป้องภัยสตรีและครอบครัว" ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลัง +3 ภาครัฐ สื่อ และประชาสังคม เพื่อสตรีและครอบครัวประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวก 3 ภาครัฐ สื่อ และประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัวภาย ใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมร่วมใจ ป้องภัยสตรีและครอบครัว” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานในสังกัดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จากจังหวัดเชียงราย ลำปาง และลำพูน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจำนวนมาก

ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายสัมฤทธิ์สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของจังหวัดเชียงราย โดยกำชับให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยใช้พลังประชารัฐ หากประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ไม่มากนัก ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผักตบชวาประสบผลสำเร็จ

นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายรัฐบาล โดยมีนายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย และพันจ่าตรีเทวัญ ธนมาลารัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ