โชติช่วงชัชวาล

-          เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 8 เรื่อง เมืองที่ยั่งยืน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน และเสริมความแข็งแกร่งประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท เชียงราย โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนประเทศไทย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับในนามตัวแทนจังหวัดเชียงราย รวมถึงการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และการจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดย 8 เมืองเครือข่ายในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมาร่วมในครั้งนี้

-          สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทำบุญทางศาสนา และการสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปีในการจัดตั้งสำนักวิชา โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา พร้อมด้วยคณบดี ผู้แทนคณบดี คณะทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. และ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. ให้การต้อนรับ

-          พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงลึก ในหัวข้อ “นวัตกรรมเชิงธุรกิจ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ (Chiang Rai Brand) เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงราย ให้กับผู้ประกอบการ SMEs /OTOP วิสาหกิจชุมชนได้ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย กว่า 60 คน เข้ารับการอบรมฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs / OTOP วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มาตรฐานการส่งออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand)

-          สำนักงาน กสทช.จัดให้มีการเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักวิชาการ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องคลื่นวิทยุจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือและสุขภาพ โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมรับฟังและร่วมเสวนากว่า 600 คน จากจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม ซึ่งจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ การขออนุญาตเปิดใช้งานสถานีฐาน ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่สถานีฐานปล่อยออกมา และผลกระทบต่อสุขภาพ สถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือประกอบด้วย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องรับวิทยุ สายเคเบิลนำสัญญาณ สายอากาศ และเสาส่งสัญญาณมือถือ

-          นางสาวอณิรา ธินนท์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้ทำการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ  โดยมีผู้แสดงความสามารถคนแรกของจังหวัดเชียงรายที่มาทำบัตรคือ ด.ช.นที ไชยวุฒิ อายุ 14 ปี เป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ที่แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรีประเภทกีตาร์ แนว Finger Style สร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นอย่างมาก

-          นักศึกษาสมาชิก ชมรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดค่ายศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ “โครงการรักษ์ป่า..รักษ์สัตว์ ประจำปีการศึกษา 2559”  ณ บ้านห้วยชมภู ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้รักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะถูกทำลายมากไปทุกที ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์ป่า จากวิทยากรที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่ยาว นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมความงามของผืนป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่วนอุทยานแห่งชาติขุนแจ