แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

-          ที่หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดให้ พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช ผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทาน จำนวน 1,000 ถุง ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ยังความปราบปลื้มปีติยินดีแก่ประชาชนจังหวัดเชียงราย ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ มามอบถุงพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้

-          อาจารย์สุพรรณ  วณิชปริญญากุลคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร. )จัดการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (The Dynamic of Health 21 ST Centrury of Sustainable Community Development)  ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ นี้ ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรทางด้านสาธารสุขทั่วประเทศ

-          นายอนันต์  เพชรใหม่  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย แจ้งมาว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานสู่การเป็นองค์กร ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส โดยต่อจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส เปิดเผย ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมและร่วม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ได้ในทุกขั้นตอน จะมุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดหากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

-          เมื่อวันที่ 26 มกราคม ผ่านมา บุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 755ปี ของการสร้างเมืองเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงเช้าของวันที่ 26มกราคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณขององค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ภายในวัดงำเมืองซึ่งเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิขององค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

-          พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานเปิดโครงการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ทำแนวกันไฟหล่อพระพุทธบารมีรักษาป่ารักษาชีวิต และปลูกป่าประชารัฐน้อมนำโครงการปลูกป่า พึ่งป่า ตามแนวพระราชดำริ วิถีชีวิตพอเพียงคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน เนื่องในวโรกาสพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 80 วัน มีพระสงฆ์ ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

-          เมื่อวันที่ 27 มกราคม นี้ มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พร้อมทั้งผู้ประกอบการจากจังหวัดพิจิตร และจังหวัดเชียงราย ร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ เข้ามาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าของใช้ของกิน โดยกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการกว่า 70กลุ่ม นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “Phichit Roadshow OTOP & Products” ของดีเมืองชาละวัน ตามโครงการเพิ่มมูลค่าของดีเมืองชาละวันเพิ่มโอกาสช่องทางการตลาดและสร้างพันธมิตรทางการค้าให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น

-          นายสตวัน มะโนเครื่องขนส่งจังหวัดเชียงราย ทำการเปิดศูนย์จัดการเดินรถระบบ GPS ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมการขนส่งทางบกที่กำหนด และออกระเบียบให้มีการติดตั้ง GPS ในรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก เป็นนโยบายเร่งด่วนของกรมการขนส่งทางบก ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS” วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศ ลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในระบบการขนส่งโลจิสติก