อนุสาวรีย์ “คนดี”เชียงราย

อนุสาวรีย์ “คนดี”เชียงราย

            การทำความดีในเรื่องอะไรต่างๆของมนุษย์เรานั้น  บางครั้งการกระทำนั้นอาจไม่ปรากฏผลดีให้เราเห็นได้ในห้วงเวลานั้นๆ  แต่อาจเป็นผลดีที่เป็นอานิสงส์ต่อคนรุ่นหลังๆ แต่ผู้สร้างความดีนั้น เชื่อว่าหลายๆคนที่สร้างความดีไว้นั้นอาจไม่ได้หวังผลอะไรมากนัก และที่สำคัญคือ.. ไม่ป่าวประกาศออกสื่อว่า

            “เราคือคนดี” หรือ

            “พวกเราเป็นคนดี ขอให้พี่น้องเชื่อมั่นได้” อะไรทำนองนี้

            ซึ่งเรามักจะได้ยินวาทกรรมแบบนี้จากชนชั้นนำบ่อยๆ...ไม่ว่ายุคสมัยใด

 ในความเป็นจริงใครจะเป็น “คนดี” นั้น หาใช่ว่าเราจะมาประกาศว่า เราดีเอง

            คนอื่นเท่านั้นจะเป็นผู้ประเมินและสรุปว่า“เป็นคนดีที่น่ายกย่องสรรเสริญ”

แม้เขาคนนั้นไม่มีชีวิตอยู่แล้วและสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้กราบไหว้และรำลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้ในอดีต

            บางครั้งอาจเป็นคนธรรมดาๆ บ้านๆ ก็สามารถเป็นผู้นำท้องถิ่น สร้างคุณูปการต่างๆให้แก่ประเทศชาติและสังคม เพื่อคนรุ่นหลังได้รับผลแห่งความดีนั้นๆ ได้ไม่แพ้ผู้ใด อยู่ที่เขาคนนั้นมีความมุ่งหมายในชีวิตอะไร

            อย่างกรณีของ อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว อดีตผู้อำนวยการ วิทยาลัยครู(วค.) เชียงราย ช่วงปี 2516 – 2519  ร่วม 43 ปีมาแล้ว นักศึกษาครูรุ่นแรกๆ คงจำได้ดีมากว่ามีบรรยากาศการบุกเบิกและพัฒนาอย่างไร   จนปัจจุบันกลายมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งที่มีงบประมาณมหาศาลในแต่ละปี ที่เป็นมหาวิทยาลัยแบบทาบกิ่ง ต่อตา ไร้รากแก้ว มองไม่เห็นหัวคนจน ชาวบ้านรากหญ้าของแผ่นดิน 

            เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้เปิดอนุสาวรีย์ของอดีตผู้อำนวยการคนแรกไปแล้ว  ที่หน้าสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี

            มีญาติพี่น้อง ศิษย์เก่า วค.เชียงรายรุ่นแรกครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่รู้จักเคารพรักท่านในอดีตจาก จ.มหาสารคาม เดินทางมาร่วมพิธีกันคับคั่งมาก..น่าภูมิใจในความดีงามและความกตัญญูของคนรุ่นหลัง 

ท่าน ผศ.ดร.ทศพล  อารีนิจ อธิการบดี มร.ชร.) พูดให้ฟังเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์ครั้งนี้ว่า มีแนวคิดให้มหาวิทยาลัยจัดสร้างอนุสาวรีย์ “อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว” อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเชียงราย (วค.เชียงราย) คนแรก ในฐานะผู้นำการบุกเบิกในการก่อสร้างวค.เชียงราย เมื่อปี 2516โดยร่วมมือกับชาวบ้าน ต.บ้านดู่ ทั้งที่ยังไม่มีงบประมาณแต่อาศัยหลักพึ่งตนเองเชื่อว่า เป็นวค.แห่งเดียวในโลก ที่สร้างจากฝีมือชาวบ้านเป็นโรงเรือนมุงหญ้าคาเพื่อเป็นห้องเรียน จนสามารถเปิดเรียนได้ในปี 2518  ก่อนวค.อื่นๆ อีก 7 แห่ง ที่สถาปนาพร้อมกันในปี 2516  

            ปัจจุบันคือ มร.ชร. ที่พัฒนามาจากวิทยาลัยครูเชียงราย ชร. วัตถุประสงค์ คือเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของคนดี คนเก่ง ที่เป็นบุคคลสำคัญของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ในอดีต และแสดงออกถึงความกตัญญู รู้คุณ และเคารพ ยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติ ถึงผลงานที่ท่านได้มุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจในอดีตในยุคเริ่มต้นก่อสร้างสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้คนในสังคมและอนุชนคนรุ่นหลัง

            “ในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารผู้นำในการบุกเบิกพัฒนาแสวงหา วางระบบเรื่องต่างๆให้เป็นรากฐานของสถาบันและสังคมที่มั่นคง  อีกทั้งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในด้านการวางแผนด้านการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกชาติพันธุ์ที่มีหลายเผ่าพันธุ์ในเชียงราย ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้มีอนาคตที่ดีอีกด้วย

            จากผลงานของท่านในอดีตจึงเป็นผลที่ส่งให้วค.เชียงรายได้ก้าวหน้าพัฒนามาเป็น มร.ชร.ในปัจจุบันที่รุ่งเรืองก้าวหน้าทุกๆด้านมาโดยตลอด  ดังเป็นที่ประจักษ์ของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศใน โอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมฉลอง 43  ปี มร.ชร.อีกด้วยในปีนี้” อธิการบดีมร.ชร. อธิบายให้ฟัง

            ด้าน ผศ.สุรพล  เวียงนนท์  ประธานกรรมการก่อสร้างอนุสาวรีย์  อธิบายรูปลักษณ์ว่า  อนุสาวรีย์นี้เป็นงานศิลปะชั้นสูง เป็นประติมากรรมสำริดแบบลอยตัวคงทนถาวร รูปลักษณ์ของท่านจะยืนวางท่าสง่างาม สูง 2.50 เมตร มือขวาถือแบบพิมพ์เขียว มือซ้ายชี้ไปเบื้องหน้า  เป็นบุคลิกสื่อความหมายถึงการเป็นนักพัฒนาที่มุ่งมั่นไปสู่อนาคต เป็นฝีมือการปั้นของ อ.จักรกริช ฉิมนอก ดร.โอม พัฒนโชติ อาจารย์ทางศิลปกรรม และทีมงาน  แห่งสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร. นี่เอง รอบๆฐานอนุสาวรีย์ทั้ง 4 ด้าน เป็นภาพลายเส้นที่แสดงถึงภาพรวมผลงานในอดีตบนแผ่นทองเหลืองรมดำ และประวัติโดยย่อของอาจารย์ ดร.บัณฑิต 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และภาษาล้านนา ด้วย ชื่อว่าในอนาคตจะเป็นที่เคารพนับถือและสักการะในคุณงามความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป รวมทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบันของนักศึกษา มร.ชร.อย่างแน่นอน

            ครับ..ศิษย์เก่า วค.เชียงราย หรือราชภัฏเชียงราย ทุกรุ่น  รวมทั้งครูบาอาจารย์ และชาวบ้านที่เคารพนับถือ ผู้เฒ่าผู้แก่ ที่เคยร่วมบุกเบิกกันในยุคแรกๆ  หากมีชีวิตอยู่ อย่าลืมแวะไปเคารพ สักการะคุณงามความดีบุคคลที่ ชื่อ “บัณฑิต วงษ์แก้ว” ที่สร้างและวางรากฐานให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่สมัยเป็น วค. ด้วย  เพื่อรำลึกถึงอดีตที่น่าภาคภูมิใจ

“รูช  เชียงราย”