พระบิดา

พระบิดา

            การเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ที่โรงพยาบาลศิริราช 

            นับว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพสกนิกรชาวไทยกว่า 67 ล้านคน และเป็นการสูญเสียที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของผู้คน ยุคเบบี้บูม หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 สร้างความโทมนัสไปทั่วทั้งแผ่นดิน

            หากจะกล่าวโดยภาพรวมแล้วทุกประเทศในโลกที่มีสถานทูตในประเทศไทยก็คงมีความรู้สึกเหมือนๆกับพสกนิกรชาวไทย เพราะข่าวสารในยุคดิจิตอลนั้น รวดเร็ว ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มีอุปสรรคด้านภูมิศาสตร์และการเดินทางของข่าวสารอีกต่อไป

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายในทุกๆด้าน ด้วยการนำเอาความรู้ภูมิสังคมในท้องถิ่น มาผสมผสานเข้ากับวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเยี่ยมยุทธ์

            โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริของพระองค์ ที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตามท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านล้วนเป็นโครงการที่ถูกกล่าวขานยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณ จากนานาประเทศในระดับสากลหลายโครงการ จนได้รับสมัญญานาม ว่าเป็น “พระบิดา” และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติคุณ เพื่อเทิดพระเกียรติในด้านต่างๆอยู่เนืองนิตย์ อาทิ 

พระบิดาแห่งการโคนมไทย     พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย    พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

พระบิดาแห่งฝนหลวง    พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย  พระบิดาแห่งการวิจัย

พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย  พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เป็นต้น

พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงในสมัยรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้นำ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์” (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เมื่อ 26 พฤษภาคม 2549โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระองค์แรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวของชาวโลก

            นับจากนี้ต่อไปสิ่งที่ยังคงสถิตสถาพรอยู่ต่อไปคู่ฟ้าเมืองไทยและชาวโลกก็คือ “หลักคิด  หลักคำสอนในหลักการทรงงานของพระองค์” ต่างๆที่ผ่านมาที่จะยังคงเป็น แก่นเป็นสาระ สอนใจให้พสกนิกรชาวไทยได้ยึดถือในเรื่อง “ความรัก ความสามัคคี ความดี ความมีคุณธรรม และความยุติธรรม” ที่ทุกคนพึงปฏิบัติต่อกัน... ตลอดไป

            ขอน้อมเกล้าฯรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

 

 

“รูช  เชียงราย”