หอปรัชญา ร.9 “ศาสตร์พระราชา”

หลังจากลงมือก่อสร้างมานาน ตั้งแต่หลังการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2558จนกระทั่งวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2561ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีเปิดหอปรัชญารัชกาลที่ 9ซึ่งเป็นหอปรัชญาฯ ที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60พรรษา เมื่อ ปี 2558                   

ปัจจุบันที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชา”ตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  รวมทั้งเป็นหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูเชียงราย ตั้งแต่ปี 2516 จนมาสู่ยุคปัจจุบัน

ในส่วนของพระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ 9 ได้แบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา เป็น 7โซน ได้แก่ 1.เหตุแห่งความทุกข์ยาก 2.หลักการทรงงาน 3.เพราะน้ำคือชีวิต 4.ปลูกป่าในใจคน 5.ดินดีคือต้นทุน 6.ความรู้คืออาวุธ และ 7.ความสุขสู่ขุนเขา ในขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์ประชุม และศูนย์การจัดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่องต่างๆ ต่อไปที่นี่จะเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายด้วย  

หอปรัชญารัชกาลที่ 9แห่งนี้ มีแนวคิดในการออกแบบให้เป็นล้านนาประยุกต์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานปรัชญาแนวคิด 3 ด้าน ประกอบด้วย ปรัชญาในรัชกาลที่ 9, ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คือ “รากแก้วของแผ่นดิน” และปรัชญาทางสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ ที่เรียบง่าย และประหยัดพลังงาน ที่สำคัญของอาคารหอปรัชญาฯ แห่งนี้คือ “ปราสาทแก้วจอมโมลีศรีเชียงราย” หรือ “เสาใจบ้าน” ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ”และที่แห่งนี้จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต หรือ  Live Museum เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา”ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในภูมิภาคนี้รวมทั้งจะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศด้วย เพราะที่นี่สร้างขึ้นจากแรงดลบันดาลใจของ “คนราชภัฏ” ซึ่งนำโดยผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดี (ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว) เป็นผู้นำ ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2556-2559รวมทั้งบุคลากรทุกคนที่เห็นพ้องต้องกัน               

อาคารหลังนี้เป็น “รูปแบบล้านนา” หรือ “ล้านนาสไตล์” 3 ชั้น ตั้งตระหง่าน โอ่อ่า สง่างาม ที่ทุกซอกหลืบเต็มไปด้วยดีไซน์อย่างมีศิลป์ของแต่ละห้องแต่ละมุม แบบเรียบง่าย แต่มีคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งอยู่ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลมาตรฐานในการออกแบบ เมื่อ 14 ธันวาคม 2559 ในการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอาคารยุคใหม่  จากโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน  (BEC Awards)

การออกแบบรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเรียบง่ายของรูปทรง  การเลือกใช้วัสดุท้องถิ่น ลักษณะภายในและภายนอกสะท้อนการเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา เป็นอาคารคอนเกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น มีพื้นที่การใช้สอย 7,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 190,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ในอาคารหลังนี้ก็คือ “เสาใจบ้าน” ที่อยู่ตรงกลางของอาคาร ที่ออกแบบไว้อย่างสวยงามอิงแอบกับความเข้มขลังแก่ผู้ที่ได้ไปเยือนและจะจดจำศิลปะการออกแบบล้านนาสไตล์ได้ไม่ลืมเลือน

ปัจจุบันมี ผศ.ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และได้แต่งตั้งให้ อ.ภูริพัฒน์ แก้วศรี เป็นผู้อำนวยการ พร้อมกับทีมงานที่มีฝีมือด้านบริหารจัดการ การตลาด การประชาสัมพันธ์ ล้วนมีฝีมือระดับแนวหน้า เปิดให้บริการฟรี.. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่พสกนิกรทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ จาก วันอังคาร-อาทิตย์ หยุดวันจันทร์ โดยเปิดบริการเป็นรอบๆ  ผู้สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 0-5377-6009 line: crrukingrama9 www.philosophyking.orgสิ่งดีๆ ที่ประเทืองปัญญาในเชียงรายมีให้ศึกษาไม่มากนัก... ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง รีบนัดกันไปชมวันนี้เลยที่ “หอปรัชญา รัชกาลที่ 9” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... เห็นก่อน ...ฉลาดก่อน

“รูช  เชียงราย”