“พลังบวก 3 พัฒนาสตรี” เชียงราย

“พลังบวก 3 พัฒนาสตรี” เชียงราย

           การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุคนมีสิทธิเท่าเทียมในเรื่องต่างๆ และการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสได้พัฒนาตนเองนั้น เป็น”หัวใจ”สำคัญของการพัฒนาประเทศจังหวัดเชียงราย ยังเป็นจังหวัดที่ผู้คนขาดโอกาสในเรื่องต่างๆอยู่มากมายในทุกอำเภอ รวมทั้งเด็กและสตรีในวัยต่างๆ  การที่รัฐบาลและจังหวัดให้ความสนใจในการพัฒนาสตรีนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เพราะที่ผ่านมาจะพบว่า แรงงานของสตรีจะมีการอพยพไปทำงานในรูปแบบต่างๆ สุดท้ายก็จบลงที่การถูกล่อลวงและนำไปประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย ในวังวนของการค้ามนุษย์ในที่สุด

         การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะเป็นหน่วยงานรัฐที่ทำงานเพื่อสตรีที่มีผลงานออกมาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่น่าสนใจและฝึกทักษะด้านต่างๆ ตลอดปี

         เมื่อเดือนที่ผ่านมา นายนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังบวกสาม ภาครัฐ  สื่อ และประชาสังคม เพื่อสตรีและครอบครัว” ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ ป้องภัยสตรีและครอบครัว” พร้อมกับมอบนโยบายในการปฏิบัติในการทำงานด้วยเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีในรูปแบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  ต.ห้วยทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย 

โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์การเรียนอาชีพสตรี จ.เชียงราย และข้าราชการและประชาชนจากส่วนต่างๆ ให้การต้อนรับในการสัมมนาดังกล่าว ในงานนี้ยัง มีกลุ่มสตรีที่เป็นเครือข่าย จาก 3 จังหวัด จากจังหวัด ลำพูน  ลำปาง และเชียงราย  กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ในงานมีการจัดแสดงสินค้าฝีมือของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเขตภาคเหนือ 3 แห่งดังกล่าว

       ทั้งนี้เพื่อนำเสนอผลที่ได้ดำเนินงานมาแก่สื่อมวลชนให้รับทราบและหาแนวทางช่วยแก้ไข และให้เห็นการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ต่างๆว่ามีการบูรณาการการทำงานของภาครัฐและเอกชนอย่างไร มีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาอาชีพของสตรีและเด็กต่อไปในอนาคตเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดเชียงรายด้วย

      เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีนั้น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผวจ.เชียงราย กล่าวว่า เชียงรายมีแหล่งน้ำมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคตลอดจนภาคเกษตรเนื่องจากขาดการจัดการที่ดี ดังนั้น ต้องเก็บกักให้มีน้ำไว้มากพอเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรในระดับชุมชนได้

      นอกจากนี้ เชียงรายมีภูเขาธรรมชาติที่สวยงามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายมีคุณค่า ทั้งประเพณีที่เก่าแก่ มีสถานโบราณวัตถุสวยงามและมีอายุมากถึง 700 - 800 ปี เป็นจุดขายที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย  ซึ่งเราสามารถส่งเสริมชาวบ้านให้มีรายได้จากการพัฒนาสิ่งดีที่มีอยู่ด้วยการเพิ่มมูลค้าสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพสามารถนำจำหน่ายในท้องถิ่นให้แก่นักท่องเที่ยวและยังจะขยายการส่งออกไปต่างจังหวัดและระดับประเทศต่อไปได้อีกด้วยซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยยกคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีและเด็กให้มีงานทำรอดพ้นจากการถูกหลอกลวงเข้าสู่วงจรอันตรายดังกล่าวได้อีกด้วย ผวจ.เชียงราย กล่าว

     ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงานทำที่เป็นหลักแหล่งเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นคนดีอยู่ในสังคมอย่างมีสุขเหมือนคนอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก

   เมื่อเร็วนี้ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ที่นั่น เปิดโลกทัศน์แก่ผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย 750 ปี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน และพืชน้ำมัน ที่ อ.แม่สาย ,การทำกระดาษสาจินนาลักษณ์เพื่อให้ผู้รับอบรมเรียนรู้การทำกระดาษสาที่มีมาตรฐานเพื่อสร้างเศรษฐกิจ  สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน จึงแป็นเรื่องที่น่ายกย่องในความคิด ทั้งผู้บริหารและทีมงานชุมชนใด สตรีกลุมใด หมู่บ้านไหนสนใจ อยากมีอาชีพลองสอบถามที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีฯที่ว่านี้ได้ตลอดเวลาครับ…

“รูช เชียงราย”