“มัดปุ๊ก”ช่วยพัฒนาเชียงราย

การพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศแบบมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น จัดได้ว่าเป็นสูตรสำเร็จของการพัฒนาของสังคมโลกยุคใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสะท้อนภาพในความเป็นประชาธิปไตยด้วยโดยประชาชนพลเมืองที่ถูกพัฒนามีส่วนในการกำหนดอนาคตของเขาเองด้วย นักวิชาการด้านพัฒนาหลายๆคนต่างสรุปตรงกันแบบนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ตรงใจและตรงความต้องการกับสิ่งที่เขาอยากได้ในขณะนั้น

ที่จังหวัดเชียงรายมีองค์กรภาคประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า “มัดปุ๊ก” รวมตัวกันกำหนดอนาคตตนเองและเสริมแผนงานยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการพัฒนาด้านต่างๆที่น่าสนใจยิ่ง  วันก่อนได้คุยกับ อ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) ฐานะรองประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.เชียงราย  เล่าให้ฟังว่า ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ ในปัจจุบันมีทั้งหมด 18 ศูนย์ ที่กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ใน 18 อำเภอ ของ จ.เชียงราย  ตั้งขึ้นมานานแล้ว เพื่อสร้างกระบวนการในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการพัฒนาจังหวัด 

โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครองในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน และการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ปัจจุบันเครือข่ายทั้ง 1 8 อำเภอและสมาชิกทุกคนต่างมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่เกิดขึ้นและความเคลื่อนไหวในด้านการพัฒนาความก้าวหน้าและผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆในท้องถิ่นของแต่ละแห่งผ่านสื่อกลางของกลุ่มเครือข่ายผ่านทางสื่อใหม่โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊กส์ และไลน์ เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกแต่ละอำเภอได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละท้องถิ่นของตัวเองได้ด้วย เช่น การเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน การลดการเผาป่าเพื่อลดโลกร้อน ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

"เรื่องที่ทางเครือข่ายให้ความสำคัญมีหลายเรื่องทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมแนวทางการพัฒนากับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย เช่น  เรื่อง  สิ่งแวดล้อม  ความรู้แนวทางเตรียมรับและป้องกันก่อนเกิดแผ่นดินไหว  การจัดระเบียบรถตู้ รถขนส่ง  ส่งเสริมการศึกษาของผู้สูงวัยส่งเสริม การท่องเที่ยว อาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ  และอื่นๆโดยผ่านสื่อภาคประชาชนให้ทางจังหวัดทราบด้วย 

กิจกรรมใหม่ที่ทางศูนย์จะดำเนินการต่อไปและได้ดำเนินการมาแล้ว เช่น การจัดตั้งชมรมที่เรียกว่า “มัดปุ๊ก” เป็นภาษาเหนือแปลว่าการร่วมพลังกันเป็นกลุ่ม เหมือนการมัดรวม เพื่อให้เกิดพลังในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆในทางสร้างสรรค์แก่สังคม เช่นการมีส่วนร่วมกับสภาเยาวชนของเชียงราย โดยการนำเรื่องสุขภาวะเข้าไปให้ความรู้และปฏิบัติพร้อมการสร้างเครือข่ายในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ส่วนโครงที่จะทำต่อไปคือจะเปิด ร.ร.พลเมืองที่วัดหัวฝาย บ้านสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย  ปัจจุบันเขาทำ ร.ร. ผู้สูงวัยอยู่ก่อนแล้วเพื่อให้ทุกเพศทุกวัยรวมทั้งเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น การให้ความรู้เรื่องกฏหมาย  วิชาชีพ ความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ  การเมืองเป็นต้น และยังจะขยายเปิดเพิ่มตามอำเภอต่างๆอีก 5 อำเภอ เขต อ.แม่จัน แม่สาย แม่สรวย เวียงป่าเป้า และ อ.ป่าแดด ในโอกาสต่อไป ” อ.วรสฤษฏิ์  เล่าถึงเรื่องที่จะร่วมมือกันทำต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ในภาคเหนือมีอยู่ที่ จังหวัด ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน และ จังหวัดเชียงราย ต่างก็เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวสารช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านส่วนตัวและทางสังคม

ครับ....การพัฒนาทุกอย่างหากประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดอนาคตของชุมชนด้วยคนในชุมชนแล้วย่อมประสบผลสำเร็จเสมอ

“รูช  เชียงราย”