พรปีใหม่

กล้าคิด...กล้าทำ                                                                                                             

โดยครูตั๋น

พรปีใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯได้พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่ประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพระราชภารกิจอันหนัก เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลก พระองค์จึงทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมาก ทุกสาขาวิชาการ ทั้งยังมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน รวม 48 เพลง ซึ่งนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศนำไปบรรเลงอย่างแพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีในออสเตรเลีย ได้ทูลเกล้าฯถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์แด่พระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชปรีชาญาณในเรื่องของดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ ทั้งสิ้น 48 เพลง เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง และคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง  นอกจากนี้ ยังมีเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้นภายหลังใส่ในคำร้องที่มีผู้ประพันธ์ไว้แล้ว คือ เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงเราสู้ และเพลงรักผู้ที่โปรดเกล้าฯ ให้แต่งคำร้องประกอบเพลงพระราชนิพนธ์มีหลายท่าน ได้แก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์, ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา, ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, นายจำนง ราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์), ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์ และท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นต้น

เพลงพรปีใหม่ จัดเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ อันดับที่ 13 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2495 เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง “พรปีใหม่” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอำนวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี 2 วง คือ วงดนตรี นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ 1มกราคม พ.ศ. 2495 โดยมีเนื้อเพลง ดังนี้ “สวัสดีวันปีใหม่ พาให้บรรดา เราท่านรื่นรมย์ ฤกษ์ยามดี เปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี ข้าวิงวอน ขอพรจากฟ้า ให้บรรดา ปวงท่านสุขศรี โปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทย ล้วนมีโชคชัย ให้บรรดา ปวงท่านสุขสันต์ ทุกวัน ทุกคืน ชื่นชมให้สมฤทัย ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้ ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปี ใหม่เทอญ”

เมื่อได้ฟัง ได้ยิน เพลง พรปีใหม่ แว่วในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม  ซึ่งตรงกับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทำให้ชาวไทยทุกคน มีความสุข และคิดถึงพระองค์ท่าน คิดถึงความสุขที่ผ่านมา ที่พระองค์เปรียบจุด ดังพ่อหลวง ที่หล่อหลอมดาวใจชาวไทยทุกคน ด้วยความรัก ความห่วงใย ที่พระองค์มีให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ งานด้านการแพทย์ งานการศึกษา ด้านภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ตาม  เราชาวไทยทุกคนยังจงรักภักดีและขอเป็นข้ารองพระบาท...ทุกชาติไป...ฉบับหน้าพบกันใหม่...สวัสดี