ทำความดี 9 คำสอนของพ่อ

กล้าคิด..กล้าทำ                                                                                

โดยครูตั๋น

ทำความดี 9 คำสอนของพ่อ

นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร  รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช มาถึงวันนี้นับได้ราว 50 กว่าวัน  พสกนิการชาวไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ ยังคงถวายอาลัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทรงครองราชย์ 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงมีพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทย นานัปประการ ในการให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราปวงชนชาวไทยทั้งประเทศในทุก ๆ ด้าน

เพื่อเป็นการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอน้อมนำพระบรมราโชวาท ให้ปวงชนชาวไทยทุกคน ได้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ตามคำสอน ทั้ง 9 ข้อ คือ ความเพียร คือ ต้องใช้ความอดทนเสียสละ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม ความอดทนจะเห็นผลเวลาข้างหน้าแน่นอน ความพอดี คือ ความรอบคอบ ระมัดระวัง ค่อยเป็นค่อยไปในการสร้างฐานะ ไม่เร่งรีบเมื่อพื้นฐานดีแล้วค่อยสร้างค่อยเสริมให้เจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นเป็นการยั่งยืน ความรู้ตน คือ ให้รู้ตนอยู่เสมอ จะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะทำให้การทำงานต่างๆ รวดเร็ว มีความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวม คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ คืออย่าเอาแต่ได้ เมื่อได้สิ่งใดมา ต้องพยายามให้  การให้นั้น เป็นการให้โดยพยายามสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ไห้ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ให้ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่  อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ คือ สุภาพชนต้องมีสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม พูดจริงทำจริง คือ เป็นผู้ที่หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความศรัทธา เชื่อถือ และยกย่อยสรรเสริญ หนังสือเป็นออมสิน คือ หนังสือเป็นการสะสมความรู้หนังสือจึงเป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้ เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้ ความซื่อสัตย์ คือ พื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ ต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตเป็นคนดี มีประโยชน์เจริญมั่นคง การเอาชนะใจตน คือ ต้องรู้จักข่มใจไม่กระทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าชั่ว ว่าเสื่อม ต้องฝืนต้านความคิดความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ  และต้องกล้าที่จะบากบั่นทำความดี ความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้ผลจริงๆ ก็จะบังเกิดผล ช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีได้เป็นลำดับ และเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน และคำสอนของพระองค์ท่านไม่สูญหายไปกับกาลเวลา เราชาวไทยทุกคน ควรนำ 9 คำสอนของพ่อ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปปฏิบัติ ทำให้ได้ก็จะนับว่า เราพสกนิกรชาวไทยทุกคน ได้น้อมนำทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นศิริมงคลกับตนเองและครอบครัว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะจากพสกนิกรชาวไทยไปแล้ว  แต่เราจะจดจำคำสอนของพระองค์ท่าน มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมนี้มีแต่คนดี มีศีลธรรม  เมื่อตนเองเป็นคนดี จึงมักพบพากับคนดีและสิ่งที่ดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตของตนเอง ซึ่งเป็นสัจธรรมความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว ขอให้ตั้งใจทำให้สำเร็จ พร้อมรำลึกและถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เราพสกนิกรชาวไทยทุกคนจะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป...ฉบับหน้าพบกันใหม่...สวัสดี