การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

กล้าคิด...กล้าทำ

โดยครูตั๋น

การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

            การศึกษาที่หลายคนคาดฝันว่าจะทำให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ไปพร้อมกับด้านเนื้อหาวิชาการ  ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะ เพื่อสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีในวันนี้พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต  ตลอดจนพัฒนาความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาทหน้าที่ที่สำคัญหลายประการดังกล่าว การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21ซึ่งประชาชนต้องการทักษะการคิดและการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา

การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐานเป็นเรื่องที่ยากมาก แม้จะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษามากว่า 10ปี นับตั้งแต่การปฏิรูปรอบแรกเมื่อปี2542จนมาถึงการปฏิรูปรอบที่สองเมื่อปี2552ก็ยังไม่สามารถทำให้คุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง ดังจะเห็นได้จากการสอบมาตรฐานระดับประเทศที่ผ่านมายังพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ชี้ให้เห็นว่า เป้าหมายของการปฏิรูประบบการศึกษาไทยคือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21และการพัฒนาระบบครูให้มีคุณภาพ การสร้างความรับผิดชอบ ในระบบการศึกษา และ การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ในระบบการศึกษา ซึ่งการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วงศตวรรษที่ 20เน้นย้ำแต่การเรียนและท่องจำเนื้อหาในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา จึงไม่เพียงพออีกต่อไป ดังนั้นในการดำรงชีวิตและการทำงานในโลกศตวรรษใหม่ที่ 21 นั้น ตั้งต้นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่จำเป็น ได้แก่ การปลูกฝัง “ทักษะ”ที่จำเป็น เช่น ทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ “เนื้อหา” ในสาระวิชาหลักและความรู้อื่นที่สำคัญ นอกจากจะมีทักษะแล้ว เด็กต้องเป็นคน ช่างคิด และรู้จักบูรณาการ เพื่อสร้างนักเรียนที่มี “คุณลักษณะ”อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่ 21ได้ นั่นคือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต นอกจากนี้ ยังต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่อีกด้วย ส่วนการพัฒนาคุณภาพครู ซึ่งถือว่าบทบาทของครูยังมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน จึงต้องจัดระบบการฝึกอบรมครู และการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้ผลตอบแทน นอกจากนี้ครูยังต้องมีความรับผิดชอบคุณภาพการศึกษาบนเส้นทางของการสร้างนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ผ่านระบบการให้รางวัลและลงโทษ โดยผ่านระบบการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน ครู หรือโรงเรียน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม  การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูและโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริมให้ นักเรียนเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงถือได้ส่าเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนานักเรียนเพื่ออนาคต ให้นักเรียนมี ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตไปสู่เป้าหมาย ที่มีทั้งความสำเร็จและมีความสุขต่อไป...ฉบับหน้าพบกันใหม่...สวัสดี