12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

กล้าคิด..กล้าทำ                                                                                                          

โดยครูตั๋น

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

 

เก็บมะลิมาร้อยเป็นมาลัย         แต่ดวงใจเป็นหนึ่งคือแม่ท่าน

แต่ละดอกแต่ละใบผสานกัน     แทนจำนรรจ์บอกกล่าวถึงพระคุณ

บรรจงวางรองไว้ด้วยผ้าไหม    ดุมารดาตระกองแขนให้ไออุ่น

เฝ้าเลี้ยงดูโอบเอื้อเกื้อการุณ    มาลานี้แทนคุณรักแม่เอย

 

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นวาระมหามงคล พสกนิกรไทยร่วมใจ ถวายสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอน้อมถวายราชสดุดีแด่พระแม่มิ่งแห่งชาติ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

วันแม่แห่งชาติ  ทางราชการได้จัดงานวันแม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2519  โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็น วันแม่แห่งชาติ  ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 41 ปี ทั้งนี้เมื่อวันแม่แห่งชาติ เวียนมาถึง หน่วยงานต่างๆ  ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม  มีการประกวด การ์ดวันแม่ กลอนวันแม่ คำขวัญวันแม่ เรียงความวันแม่  รวมถึงประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติใน วันแม่แห่งชาติ

สำหรับปีนี้ วันแม่แห่งชาติ มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นปีมหามงคล เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ ตลอดระยะที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเคียงข้าง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เปรียบเสมือนทรงเป็นร่มโพธิ์ทองที่ดูแลคุ้มครองพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความสุขมาโดยตลอด  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงสนราชหฤทัยด้านการศึกษา ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และทรงยึดมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า "ปัญญาทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" สติปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  จากการอ่านหนังสือ  พระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยรักการอ่านหนังสือมาก นอกจากนี้ พระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน เช่น พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน สร้างโรงเรียน พระราชทานพระราชทรัพย์อุดหนุนโรงเรียน พระราชทานอุปกรณ์การเรียน ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน เป็นต้น ด้านการศึกษานอกโรงเรียน เช่น ทรงสอนหนังสือชาวบ้าน ทรงสร้างศาลาร่วมใจ ทรงส่งเสริมการอาชีวศึกษา ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนางานศิลปาชีพ รวมทั้ง ยังทรงส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และทรงรับมูลนิธิแม่ชีไทยไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น  พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในประเทศและนานาประเทศ พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ ที่ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระราชทาน แก่องค์การศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีฐานนะยากจน หรืออยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยทรงเล่นเป็นครูและนักเรียนกับเด็กที่บ้าน ทรงมีวิธีการสอนที่สนุก เด็กๆ ในบ้านจึงชอบเป็นลูกศิษย์ของพระองค์  วิธีการสอนของพระองค์  นอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังมุ่งให้ เด็กอ่านออกเขียนได้  ทรงอบรมให้เด็กเป็นคนดี  ทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนา จริยธรรม สุขภาพอนามัย และความรักชาติรักแผ่นดินเกิด

จึงนับเป็นแบบอย่างที่ดีที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนจะได้ถือเป็นแบบอย่างในการทำความดี โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ  มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมให้เด็กได้รู้ถึงความรักของแม่ เพื่อให้เกิดความรักความกตัญญู สำนึกในบุญคุณของบิดา-มารดา  ครู-อาจารย์ และผู้มีพระคุณ ตลอดจนถึงแผ่นดินเกิดที่ต้องทดแทนบุญคุณ  กิจกรรมที่จัดอย่างหลากหลายและต่อเนื่องทั้งในสถาบันการศึกษา และครอบครัว เชื่อว่า ในที่สุดเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคต ....ฉบับหน้าพบกันใหม่.....สวัสดี