เลี้ยงลูกให้เก่งและดี

กล้าคิด...กล้าทำ

โดยครูตั๋น

คุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบันนี้ มีความตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง เพื่อสร้างฐานะของครอบครัวให้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย  เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว  นั่นก็คือลูกซึ่งเป็นโซ่ทองของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีและเก่ง คงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะทำได้ ซึ่งสิ่งสำคัญในการเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีนั้น นอกจากการให้ความรัก และความอบอุ่นแก่ลูกอย่างเต็มที่แล้ว คุณพ่อและคุณแม่ต้องหาวิธีการและเทคนิค ที่นำมาช่วยให้ลูกเก่งและดีได้

เริ่มที่การเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพที่ดี คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของลูกตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ โดยปลูกฝังนิสัย การรับประทานอย่างถูกสุขลักษณะให้กับลูก ทั้งฝึกให้ลูกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ ได้แก่ โปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ นม และธัญพืชชนิดต่างๆ คาร์โบไฮเดรตที่ได้จาก แป้งและข้าว วิตามินและเกลือแร่จากผักผลไม้และไขมันที่ได้จากพืชหลีกเลี่ยง ลูกอม ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบสำเร็จรูปและน้ำอัดลม นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้ลูกๆได้ออก กำลังกาย เช่น เล่นกีฬาตามความชอบและความถนัดเต้นรำกระโดดโลดเต้นเคลื่อนไหว ร่างกาย เพื่อให้ลูกมีร่างกายแข็งแรงเติบโตสมส่วนสมวัยไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไป  และการเลี้ยงลูกให้มีสมองที่ดีนั้น  คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกได้  โดยให้ทำกิจกรรมที่ใช้สติปัญญาและไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความฉลาดในการตัดสินใจและการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยการใช้กิจกรรมที่หลากหลายเข้ามามีส่วนช่วยในการฝึกสมองของลูก เช่นกิจกรรมด้านศิลปะให้ลูกได้ วาดรูป ระบายสี ตัดแปะ ปั้น เป็นการช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ หรือกิจกรรมด้านดนตรี ให้ลูกเล่นดนตรีเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี ฟังดนตรีที่มีทำนองและจังหวะที่หลากหลาย เป็นการฝึกสมองโดยตรงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ การพาลูกไปเที่ยวเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ ทั้งในเรื่องของผู้คน ภาษา วัฒนธรรม สถานที่ บรรยากาศ ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างให้ลูกมีความคิดที่กว้างไกล รู้จักคิดแก้ปัญหาเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ มีความมั่นใจมีทักษะทางด้านภาษาและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น สุดท้าย เลี้ยงลูกให้มีจิตใจที่ดี คุณพ่อคุณแม่มีความสำคัญในการอบรมสั่งสอนให้ลูกมีจิตใจที่ดี ทั้งมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกง ไม่เห็นแก่ตัว มีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อผู้อื่นต่อสัตว์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากลูก  มีสมองเป็นอัจฉริยะแต่ขาดความมีจิตใจที่ดีงามก็จะนำความรู้และความฉลาดไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นภัยอันตรายต่อสังคมได้วิธีการที่ดีที่สุดในการอบรมให้ลูกเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีนั้นก็คือการที่พ่อแม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนต้นฉบับของลูกหาก... ต้นฉบับดี... สำเนาก็ดีตามไปด้วย... ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นเช่นใด ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นให้ลูกได้เห็นเป็นแบบอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าอยากให้ลูกเป็น คนใจดีมีเมตตา พ่อแม่ก็ต้องแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นให้ลูกได้เห็น หรือถ้าอยากให้ลูกเป็นคน ซื่อสัตย์ ไม่พูดโกหก พ่อแม่ก็ต้องไม่พูดโกหกให้ลูกได้ยิน เป็นต้น
อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่คงเห็นแล้วว่าการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นเป็นคนเก่งและเป็นคนดีนั้น ไม่ใช่เรื่องยากเลย การให้ความรักความอบอุ่นและให้เวลาแก่ลูกๆ ของเราอย่างเพียงพอพร้อมทั้งนำเทคนิควิธีการดังกล่าวมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองดี และอบรมสั่งสอนลูกให้มีจิตใจดี เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก ดั่งคำที่ว่า “แบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน” ก็จะทำให้ลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเติบโตขึ้นเป็นคนเก่ง และเป็นคนดีได้อย่างแน่นอน… ฉบับหน้าพบกันใหม่...สวัสดี...