ศาสตร์พระราชา

กล้าคิด..กล้าทำ 

โดยครูตั๋น

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์ 70 ปี พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยคำนึงถึงความเดือดร้อนและทรงคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สาธารณสุข แม้กระทั่งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จนกระทั่งเป็นศาสตร์พระราชา เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยนำไปใช้ในการดำรงชีวิต

ศาสตร์พระราชา หรือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 23 ศาสตร์ คือ 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2.ระเบิดจากข้างใน 3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 4.ทำตามลำดับขั้น 5. ภูมิสังคม 6. คิดอย่างองค์รวม 7. ไม่ติดตำรา  8. ประหยัด เรียบง่าย 9.ทำให้เรียบง่าย  10.  การมีส่วนร่วม  11. ประโยชน์ส่วนรวม12.บริการรวมที่จุดเดียว 13.ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 15. ปลูกป่าในใจคน 16. ขาดทุนคือกำไร 17. การพึ่งพาตนเอง 18. พออยู่พอกิน 19. เศรษฐกิจพอเพียง 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 21.ทำงานอย่างมีความสุข 22. ความเพียร 23. รู้ รัก สามัคคี ซึ่งผู้เขียนจะขอขยายความในแต่ละศาสตร์เพื่อจะให้ท่านที่อ่านบทความนี้ ได้นำไปใช้และเป็นแนวปฏิบัติยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อให้บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยศาสตร์พระราชาในข้อแรกคือ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ก่อนที่พระองค์จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง พระองค์ท่านจะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน และศาสตร์พระราชาข้อที่ 2 คือพระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนพระองค์ตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสได้เตรียมตัวหรือตั้งตัว การระเบิดจากข้างใน คือเราต้องคิดก่อน ก่อนจะทำอะไร ต้องรู้จักคิดและวางแผน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ผู้เขียนจะสอบถามลูกศิษย์ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาอยู่เสมอในแต่ละปี  มักจะได้คำตอบว่า “ยังไม่ทราบว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนดี รอถามเพื่อนๆ ก่อนว่าเขาจะไปเรียนต่อที่ไหน แม้แต่ผู้ปกครองเด็กก็มักจะบอกลูกตนเองว่า แล้วแต่ว่าลูกจะไปเรียนต่อที่ไหน  ซึ่งไม่ได้ช่วยลูกวางแผนอนาคตแต่อย่างใด  ว่าจะเรียนต่ออะไรที่ไหน ในทางกลับกันหากนำศาสตร์พระราชา ข้อ 1 และ 2 ใน 23 ศาสตร์ มาพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติ เด็กจะค้นพบตัวเอง และจะเกิดพลังในใจของตัวเด็กทำให้เกิดการอยากเรียนรู้ อดทนและต่อสู้  เป็นหนทางแห่งชัยชนะ และความสำเร็จตามมา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตาม สิ่งหนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกคน จะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านคือต้องนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ฉบับต่อไปจะได้นำศาสตร์พระราชาข้ออื่นๆ มากล่าวในโอกาสต่อไป... ฉบับหน้าพบกันใหม่... สวัสดี