ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์

กล้าคิด..กล้าทำ

โดยครูตั๋น

ครั้งหนึ่งในชีวิต และคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับ บรรยากาศที่ประทับใจใน งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดเชียงรายและทั่วประเทศ ต่างพากันมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม เห็นก้อนเมฆรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน อากาศเย็นสบาย บรรยากาศคล้ายๆ ฝนจะตก ในบางเวลา นี้เป็นเพราะบารมีของพระองค์ท่านที่ไม่มีฝนตกในช่วงเวลาที่ถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สิ่งที่ประทับใจที่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศได้ ร่วมแรงร่วมใจสมัครเป็นจิตอาสา ช่วยให้งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนผู้เขียนได้เข้าในงานพระราชพิธีดังกล่าวข้างต้นแล้วรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ด้วยบุญบารมีของพระองค์ท่านทำให้คนไทยได้ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรค แต่ทุกคนทำด้วยใจ และทำเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 จึงทำให้ งานพระราชพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ พระเมรุมาศ และพระเมรุมาศ จำลอง ทั่วประเทศ ที่จัดพร้อมกับส่วนกลางจากการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์ องค์การเฉพาะกิจในบริเวณงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งจิตอาสา และประชาชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ยังได้ ใช้โอกาสนี้นำเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเผยแพร่ให้ ประชาชนและนักเรียน ชาวไทยทุกคน ได้ทราบพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์สมบัติ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจที่โดดเด่น อาทิ โครงการแกล้งดิน เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ทำด้วยการขังน้ำไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนทำให้ดินเปรี้ยวจัด เมื่อถึงที่สุดแล้ว จะมีการระบายน้ำออกแล้วปรับสภาพดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งสามารถใช้ดินในการเพาะปลูกได้ โครงการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการแพทย์หลวงพระราชทาน จัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า และอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จัดขึ้นเป็นรูปเล่ม และบางส่วนได้เผยแพร่ออนไลน์ ซึ่งรวบรวมเนื้อหาจากหลายสาขาวิชา โดยที่ฉบับปกติมีทั้งหมด 37 เล่ม และฉบับเสริมการเรียนรู้มีทั้งหมด 20 เล่ม โครงการ มูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อให้นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ชั้นสูงในต่างประเทศ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาประเทศต่อไป  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นต้น โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นต้น คือ การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตรา 30-30-30-10 เพื่อขุดเป็นสระกักเก็บน้ำ 30% ปลูกข้าวในฤดูฝน 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร 30% และเป็นที่อยู่อาศัยอีก 10% โครงการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี และสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร เป็นต้น

ดังนั้น งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ครั้งหนึ่งในชีวิตตลอดจนคำสอนและโครงการพระราชดำริของพระองค์จึงเป็นศาสตร์พระราชา ที่มอบให้คนไทยทั้งชาติได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ พร้อมถ่ายทอดความรู้ เหล่านี้ไปถึงรุ่นลูกหลานต่อไป...ฉบับหน้าพบกันใหม่...สวัสดี