ความรู้ คู่ คุณธรรม

กล้าคิด....กล้าทำ                                                                                                     

โดย ครูตั๋น

ความรู้ คู่ คุณธรรม

สภาพปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่ามีการก่อคดีอาชญากรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ มากเพิ่มขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รายได้น้อย ไม่พอกับรายจ่าย ทำให้ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่ลูกหลาน เพราะต้องทุมเทเวลาให้กับการทำงาน ภาระจึงหนักไปที่โรงเรียนและครูนอกจากจะให้ความรู้แล้วครูยังต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่าจากการที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีนั้น พระองค์ทรงขอให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีใจความสำคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)" 

สำหรับการสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น พระองค์ได้ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ที่ได้ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครูและการศึกษา สิ่งที่สำคัญที่พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท คือ การให้ครูรู้จักอบรมเด็กทั้งด้านศีลธรรม จรรยา และวัฒนธรรม และได้ทรงเน้นย้ำเสมอว่า "การสอน" ต่างกับ "การอบรม"ดังนั้น ครูนอกจากจะให้ความรู้ กับนักเรียนแล้ว ยังต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้าว่า นอกจากการน้อมนำแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาปรับใช้กับนโยบายด้านการศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯโดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะดำเนินการ 6 ด้าน คือ หนึ่ง ความมั่นคง สอง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สาม การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  สี่ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ห้า การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ หก การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

อย่างไรก็ตาม นโยบายพัฒนาความรู้มุ่งสู่คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนต่างๆ ได้ดำเนินการมาแล้วบ้าง และต่อไปจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยขับกล่อมเกลาให้เด็กในวันนี้โตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่มีคุณภาพ เชื่อแน่ว่าจะทำให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาของตนเองและไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม ปัญหาต่างๆ จะได้เบาบางและลดลงในที่สุดไม่ช้าก็เร็ว...ฉบับหน้าพบกันใหม่ ...สวัสดี