คำสอนของพ่อ

กล้าคิด..กล้าทำ                                                                                           

 โดยครูตั๋น

                                                        คำสอนของพ่อ

แม้ว่าจะผ่านมานาน นับกว่า ร้อยวันแล้ว ที่สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559  ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแล้ว ณ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสีย โศกเศร้าและความวิปโยคครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์เป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทรงครองราชย์ 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทย นานัปประการในการให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราปวงชนชาวไทยในทุก ๆ ด้าน

ดังนั้นจึงขอน้อมนำพระบรมราโชวาทในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นคนดีและการใช้ชีวิตในสังคมมาฝากกันในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้   หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมาคิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้าย ๆธนาคารความรู้และเป็นออมสินเป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมืองทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อนต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือผลและผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีกคือทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้แล้วการทำงานของท่านก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้นกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง  คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกันเพราะอนาคตก็คือผลของการกระทำในปัจจุบันเด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่าง ๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนคนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีเมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆ นั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น

นับเป็นมหากรุณาธิคุณ ที่เราชาวไทย มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชน และขอสัญญาว่าจะนำคำสอนของพ่อตามพระบรมราโชวาทไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและสร้างสรรค์ทำความดีแม้จะทำยากและเห็นผลช้า หากทุกคนมีความอดทน มีความเพียรพยายามทำความดี ความดีก็จะปรากฏในสังคม ในที่สุดสังคมนี้จะมีแต่คนดี ประเทศนี้ก็จะสงบสุข....ฉบับหน้าพบกันใหม่...สวัสดี